Shots:

Råstoff pure liquorice, Små grønne, Jägermeister, Fisherstorm orginal, Gammeldansk, Orginal Dr. Nielsen Bitter, Fireball cinnamon